ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย


2562|
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม DOC
ไตรมาสที่ 1 0 % 0 % 17.98 % 9.50 %
ไตรมาสที่ 2 0 % 0 % 30.12 % 0.00 %
ไตรมาสที่ 3 0 % 0 % 38.33 % 0.00 %
ไตรมาสที่ 4 0 % 0 % 44.50 % 0.00 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 ธ.ค. 2561 : 16:46

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 575 408,057,656.00 38,784,905.00 9.50 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 26 14,188,034.00 3,911,510.09 27.57 - - -  
กองคลัง 6 2,429,900.00 636,448.47 26.19 - - -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 5,887,300.00 1,479,104.04 25.12 - - -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 5 1,806,800.00 452,956.51 25.07 - - -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 3 2,709,560.00 569,873.87 21.03 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 42 18,588,728.00 3,855,263.67 20.74 - - -  
กองแผนงาน 8 3,792,400.00 765,439.76 20.18 - - -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 5 1,850,000.00 341,790.78 18.48 - - -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 14 3,141,941.00 530,760.00 16.89 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 32 15,264,530.00 2,294,524.19 15.03 - - -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 26 13,939,282.00 2,087,515.23 14.98 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 28 17,624,315.00 2,618,214.00 14.86 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 23 16,042,290.00 2,249,676.20 14.02 - - -  
กองการเจ้าหน้าที่ 4 10,427,000.00 1,334,741.94 12.80 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 29 16,753,675.00 2,115,259.06 12.63 - - -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 5 21,798,840.00 2,597,444.17 11.92 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 25 14,325,205.00 1,539,588.00 10.75 - - -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 9,843,440.00 1,024,456.74 10.41 - - -  
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 3 1,473,400.00 149,848.80 10.17 - - -  
สำนักทันตสาธารณสุข 17 25,773,000.00 2,297,243.41 8.91 - - -  
สำนักโภชนาการ 16 20,421,700.00 1,749,044.70 8.56 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 30 23,197,420.00 1,914,120.72 8.25 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 26 14,002,463.00 1,122,002.17 8.01 - - -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 12 7,904,000.00 632,982.89 8.01 - - -  
สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 3 1,236,000.00 68,948.59 5.58 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 24 18,716,905.00 337,991.00 1.81 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 25 14,030,365.00 108,156.00 0.70 - - -  
สำนักงานเลขานุการกรม 5 3,464,700.00 0.00 0.00 - - -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 4 1,602,500.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 13 6,470,800.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 33 17,403,363.00 0.00 0.00 - - -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 9 6,575,800.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 17 28,219,300.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 7 3,041,400.00 0.00 0.00 - - -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 12 5,160,600.00 0.00 0.00 - - -  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 6 4,574,000.00 0.00 0.00 - - -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 9 14,376,700.00 0.00 0.00 - - -